นักลงทุนมือใหม่อาจสงสัย...
ทำไมบางวันหุ้นบางตัวถึงมีอักษรย่อภาษาอังกฤษ
เช่น XD XM CA H SP หรือ T1
มาติดข้างๆ ชื่อหุ้น แล้วตัวอักษรย่อต่างๆ เหล่านั้นหมายถึงอะไร
มีผลกับนักลงทุนอย่างไร

ขอบอกเลยว่า... อักษรย่อเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ต้องเรียนรู้และจดจำให้ขึ้นใจ เพราะมันคือ “เครื่องหมาย” แสดง ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหุ้น ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนหรือการซื้อขายหุ้นนั้นๆ มีเครื่อง
หมายอะไรบ้างไปดูกัน

เริ่มจากเครื่องหมาย “ตระกูล X”

ไม่ว่าจะเป็น XD, XM, XR, XW และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องหมายตระกูลนี้ จะแสดงการไม่ได้รับสิทธิต่างๆ

นั่นหมายความว่า... ผู้ที่ซื้อหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X ใดๆ ก็ตาม จะไม่ได้รับสิทธิในเรื่องนั้นๆ เช่น

 • XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
 • XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XA (Excluding All) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XE (Excluding Exercise) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XM (Excluding Meetings) : ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XN (Excluding Capital Return) : ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excluding Other Benefit) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
 • สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
 • สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
 • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

นักลงทุนสามารถตรวจสอบได้จาก ปฏิทินหลักทรัพย์ ในเว็บไซต์ตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือไม่ก็สังเกตจากเครื่องหมาย “CA” ท้ายชื่อหุ้น ซึ่งย่อมา จาก “Corporate Action” เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ทราบว่าหุ้นนั้นๆ กำลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในระยะเวลา 7 วัน หากอยากรู้ ว่าเป็นเหตุการณ์ใด ให้นำเม้าส์ไปวางตรงเครื่องหมาย CA ก็จะมี Pop-up เครื่องหมายตระกูล X และวันที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ปรากฎขึ้นมา

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายอื่นๆ ที่เป็นการ

ห้ามหรือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวัง

ในประเด็นต่างๆ

เช่น

 • H (Trading Halt) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว อาจเพราะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งข้อมูล หรืออยู่ระหว่างรอเปิดเผยข้อมูล หรือมีเหตุอื่นที่อาจกระทบต่อการซื้อขายอย่างร้ายแรง
 • SP (Trading Suspension) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่องหมาย H แต่บริษัทยังไม่ สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯได้ หรืออาจฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินให้ภายในเวลากำหนด
 • NP (Notice Pending) : บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
 • NR (Notice Received) : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทแล้ว
 • NC (Non-Compliance) : บริษัทที่เข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ST (Stabilization) : หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

และเครื่องหมายกลุ่มสุดท้ายที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ นั่นคือ เครื่องหมาย “ตระกูล T” ทั้ง T1, T2 และ T3 ซึ่งเป็นเครื่องหมาย

แสดงหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับ

การซื้อขายตามระดับ
1 – 3

เป็นเครื่องหมายที่บอกระดับการติดแคชบาลานซ์ของหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติ โดย...

 • T1 (Trading Alert Level 1) : ระดับ 1 Cash Balance
 • T2 (Trading Alert Level 2) : ระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
 • T3 (Trading Alert Level 3) : ระดับ 3 ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

Cash Balance หมายความว่า นักลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น โดยวางเงินสดไว้กับโบรกเกอร์เต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี

ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามโบรกเกอร์หักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

Reach out

Find us at the office

Gieser- Madigan street no. 4, 89728 Tokyo, Japan

Give us a ring

Danyelle Malanche
+96 551 917 434
Mon - Fri, 10:00-17:00

Tell us about you